دسته: کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک غرب تهران
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه بازی مادر و کودک 

کارگاه بازی مادر و کودک   اهمیت و اهداف کارگاه : در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران تقویت مهارت های حرکتی از اولویت های اساسی محسوب میشود چرا که عضلات انگشتان دست در رشد مهارتهای کودکانمان بسیار تاثیرگذار است و هر اندازه…

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادر و کودک مهارتی 

کارگاه مادر و کودک مهارتی اهداف و اهمیت کارگاه: درکارگاه مادر و کودک مهارتی در خانه خلاقیت غرب تهران  درحین آموزش و بازی، اولویت های اساسی همچون تقویت مهارت دیداری بسیار مدنظر گرفته می شود چرا که از اصول اساسی در ایده پردازی و خلاقیت…

کارگاه مادر و کودک غرب تهران
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه بازی حسی مادر و کودک 

کارگاه بازی حسی مادر و کودک اهداف و اهمیت کارگاه: درکارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران کودکانمان در معرض مواد مختلف مناسب قرار میگیرند تا با دستکاری آن مواد حواس لامسه آنها تحریک و با کاوش صحیح در معرض رشد مناسب قرار گیرند….

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه خلاقیت مادر و کودک 

کارگاه خلاقیت مادر و کودک اهمیت و اهداف کارگاه: درکارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران در راستای تقویت خلاقیت در کودکانمان از ابزارهای متفاوت استفاده می شود این امر زمینه ساز رشد ایده پردازی و مهارت هماهنگ سازی در استفاده ابزار و تولید…

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه مادر و کودک بازی 

کارگاه مادر و کودک بازی کارگاه مادر و کودک ۲-۱ ساله ها خانه خلاقیت غرب تهران   اهداف و اهمیت کارگاه: در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران رشد همه جانبه مهارتهای کودکان مد نظر است . در این راستا از بازی ها…

کارگاه مادر و کودک غرب تهران
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادر و کودک توجه تمرکز 

کارگاه مادر و کودک توجه تمرکز   اهداف و اهمیت کارگاه : در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران تقویت توجه و تمرکز از نکات اساسی محسوب میشود زیرا پایه یادگیری مهارتهای اصلی در کودکانمان است . در راستای تقویت این اصل مهم…

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادر و کودک  

کارگاه مادر و کودک  اهمیت و اهداف کارگاه: در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران توسعه ارتباط مناسب مادر و کودک از جمله اهداف اصلی در کارگاه محسوب میشود چرا که بسیار در رشد کودکانمان موثر است. ارتباط مادر و کودک رابطه مادر…

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادر و کودک, کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران, کارگاه های آموزشی

کارگاه بازی گروهی مادر و کودک 

کارگاه بازی گروهی مادر و کودک اهداف و اهمیت کارگاه: در کارگاه مادر و کودک خانه خلاقیت غرب تهران توسعه مهارت های گروهی و کار تیمی یکی از اصل های مهم محسوب میشود چرا که نقش بسیار سازنده ای در آینده کودکان و مشاغل آنها…