در مهمانی ها اجازه ندهید دیگران بدون داشتن دانش و علم،

به شما احساس نگرانی و اضطراب بدهند.

“وای انقدر بغلش نکن بغلی میشه شده” ، “خیلی بچت لوس شده ها” ، “

زیادی داری آسون میگیری به بچه ات” ، “نسل ما با کتک و فشار بزرگ شدیم

به این خوبی از آب در اومدیم نسل جدید خیلی خیلی لوس و بیتربیت بزرگ میشن”.

“من اگه جای تو بودم آدمش میکردم” ، “خیلی زود از شیر گرفتیش خیلی اشتباه کردی” ،

“چرا از پوشک نگرفتیش هنوز” ، “آخ آخ خیلی لوسش کردی”.

“وای این بیش فعاله”،”چقدر بی ادب”

فراموش نکنید با پیروی نابجاعزت نفس کودک خود را ازبین می برید.

 

خانه خلاقیت غرب تهران