وقتی والدین به صورت منطقی به نیازهای کودکان پاسخ نمی دهند آنها دروغگو میشوند .

عواملی همچون:

۱-مورد تحقیر واقع شدن

۲-عدم توجه کافی به کودک

۳-داشتن والدین یا اطرافیان دروغگو

۴- تنبیه و سرکوب از طرف والدین

۵-توقعات بیش از حد والدین

۶-تهاجم و اتهام زنی از طرف والدین و اطرافیان

 

خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادرو کودک