کارگاه مادروکودک فسقلی ها

گروه سنی:

۶-۱۲ ماه

۱۲-۱۸ ماه

کارگاه مادر و کودک
کارگاه مادروکودک فسقلی ها

کارگاه مادر و کودک در راستای تقویت حواس :

حواس بینایی

حواس لامسه

حواس شنوایی

.

.

کارگاه مادروکودک
کارگاه مادر و کودک

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

۴۴۰۰۰۵۴۲

۴۴۰۲۰۸۹۴