کارگاه مادروکودک رشد حرکتی

ورزش مادروکودک

اهداف کارکاه :
تقویت مهارتهای حرکتی
تقویت عضلات درشت
تقویت هوش هیجانی