کارگاه مادروکودک رشد حرکتی
ورزش مادروکودک
کارگاه مادر و کودک
اهداف کارکاه :
تقویت مهارتهای حرکتی
تقویت عضلات درشت
تقویت هوش هیجانی