کارگاه مادروکودک بازی موسیقی

 

بازی موسیقی

اهداف:

تقویت دقت و تمرکز 

تقویت گوش موسیقیایی

تقویت مهارتهای ارتباطی

تقویت هوش هیجانی

هماهنگی عملکرد دست و پا و چشم

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر :
۴۴۰۲۰۸۹۴