کارگاه مادروکودک بازی مهارتی

باهدف:
تقویت مهارتهای حرکتی
مهارتهای دستی
مهارتهای کلامی
جهت کسب اطلاعات بیشتر:
۴۴۰۰۰۵۴۲
۴۴۰۲۰۸۹۴
خانه خلاقیت صادقیه
کارگاه مادروکودک
کارگاه کودک