برای بیدار کردن کودک، صبح‌ ها جنجال به پا نکنید.

کودکان از اینکه یکباره پتو را از روی‌شان بردارید متنفر هستند..

استفاده از سخنان منفی و تنبل نامیدنشان هم کمکی به شما نمیکند.

بهترين راهكارها براي بيدارشدن كودكان :

کنار بستر او قرار گیرید و از نزدیک بیدارش کنید .

با نرمی و محبت با او سخن بگویید و از واژگان عاطفی( پسرم، دخترم، عزیزم، جانم و …) استفاده کنید .

او را به تدریج از چرخه ی خواب خارج سازید . برای این کار ، 15 دقیقه پیش از زمانی که می خواهید از خواب برخیزد ، دست به کار شوید و او را 3 بار با فاصله های 5 دقیقه بیدارکنید .

برخی کودکان برای بیدار شدن به تحریک فیزیکی نیاز دارند ؛ بنابراین ، او را به آرامی ماساژ دهید