۱- تاکید بیش از حدوالدین برهوش و حافظه کودک

۲-ایجادرقابت میان کودکان

۳-تاکیدافراطی بر جنسیت کودک

۴-قراردادن قوانین  دست و پاگیر در منزل

۵-انتقاد مکرر از رفتارهای کودک

۶-بیهوده شمردن تخیلات کودک

۷-عدم شناسایی علایق درونی کودک

۸- عدم وجود حس شوخ طبعی در منزل

۹- تحمیل نقش بزرگسال به کودک

۱۰- عدم زمینه سازی برای رشد خلاقیت

 

 

خانه خلاقیت غرب تهران