وظیفه کودک در سالهای اول زندگی «کشف دنیا»است.
به جای اینکه مدام او را از نزدیک شدن به پیرامونش منع کنید, تحت نظارت خودتان, اجازه کشف محیط پیرامونش را به او بدهید.