کارگاه مادرو کودک بازی موسیقی 🎺🥁🎷

گروه سنی:

  • ۱/۵-۲/۵ سال
  • ۲/۵-۳/۵ سال

اهداف:

  • تقویت دقت و تمرکز
  • تقویت مهارتهای اجتماعی
  • تقویت مهارتهای شنیداری
  • تقویت مهارتهای حرکتی درشت
  • تقویت قدرت حل مسأله در کودکان
  • تقویت مهارتهای رشدی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر👇👇

  • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۲
  • ۰۲۱۴۴۰۰۰۵۴۳