اگر دنبال شادکامی فرزندتان هستیدبه او یاد بدهید:

 

۱- از حوادث کوچکی چون ،خوردن غذای مورد علاقه و …..لذت ببرد

که لذت های کوچک بیشتر میتوانند اورا شاد کنند .

 

۲- در گفتگوهای محاوره و روزمره خود از طنز استفاده کنید و نگرش طنز را در تقویت کنید .

 

خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادرو کودک