بطور معمول کودکان سالم از انرژی زیادی برخوردار هستند

که به وسیله بازی آن را تخلیه می کنند.اگر این انرژی کودک بطور صحیح تخلیه نشود و

سرکوب شود،موجب ناآرامی،عصبانیت ،بدخلقی و بی قراری کودک میشود.

پس زمینه بازی کودکان را تا آنجا که امکان دارد فراهم کنید و باور داشته باشید

که بازی کودکان وقت تلف کردن نیست . بلکه تمرینی است برای یادگرفتن

مهارتهای اجتماعی،ارتباط موثر با دیگران،رشد خلاقیت و بیان احساسات کودک.

بازی کودکان در اصل سرمایه گذاری برای آینده کودک است.

 

خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادرو کودک