پرش لینک ها

اعتمادبنفس

 اعتمادبنفس و عزت نفس

اعتمادبنفس وعزت نفس هردوکنارهم میتونندروی شخصیت ورفتاروانتخاب هاتاثیربذارند و

درنهایت باعث پیشرفت وموفقیت شوند.

عزت نفس مفهومی هست که خودتان راچطورمی بینیدوچه تصویری ازخودتان دارید؟

یعنی قبول داشتن خودمان به اندازه کافی در حیطه های مختلف زندگی

یعنی ارزشمنددانستن خودمون یعنی باورودوست داشتن خودمون یعنی..!

اعتمادبنفس:مفهومی است که هرکس درتحقق هدف یاکارخاصی به توانمندی هاخودش باور

واطمینان داشته باشدیعنی باوربه مهارت ها(میدونم که میتونم)

اعتمادبنفس و عزت نفس

عزت نفس:ریشه رفتارها وانتخاب های ماست و درهمه جنبه های زندگی تاثیرگذاراست.

عزت نفس کودک به خودی خودکم یازیادنیست شبیه ابرلایه لایه است که به مرور زمان در وجود کودک شکل می گیرد. 

اعتمادبنفس هم سلاح کودک درمقابله بادنیای بیرون هست وباعث بالفعل شدن استعدادهای کودک میشه

بچه هاباعزت نفس واعتمادبه نفس متولدمی شوندامادرتجربه اشتباه درمقابل والدین وخانواده میتوانند نابود شوند و

یا بالعکس تقویت شوند.

مسئولیت پدرومادردرشکل گیری وافزایش این مهارت هابسیار زیاد هست.

شبیه دونه ایه که میکاریم بایدمراقبت کنیم بایدصبورباشیم وجوونه زدن وبزرگ شدنش راببینیم.

پی نوشت:همه چیز ازخانه وخانواده شروع میشه

خانه خلاقیت شرق تهران 

شماره تماس:

۳۳۲۰۹۶۳۰

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.