فواید یادگیری زبان دوم در کودکان طبق تحقیقات مشخص شده است که مغز کودکان دو زبانه و چند زبانه متفاوت از مغز کودکان تک زبانه کار می کند و این تفاوت ها مزایای متعددی را برای کودکان فراهم می کند که به بیش از یک…