اختلالات یادگیری نیاز به تشخیص به موقع ناتوانی های یادگیری به طور بالقوه کاهش می یابد. اگرچه اختلالات یادگیری همه به دلیل نحوه ساختار مغز یا نحوه عملکرد آن رخ می دهد ،اما این مشکل به طرق مختلف و در سنین مختلف از یک کودک…