انواع اختلال اضطراب در کودکان ۶ نوع اضطراب که می تواند کودکان را تحت تأثیر قرار دهد. کودکی به خودی خود یک روند اضطراب آور است. بچه ها وظیفه دارند مهارت های جدیدی یاد بگیرند ، با چالش های جدید روبرو شوند ، از ترس…