خانه ای که کودک زیر هفت سال دارد باید محیط برای بازی کودک آماده شود پس بهتره از دید کودک نگاه کنید و مثل او فکر کنید.. زانو بزنید و خانه را در ارتفاعی که او میبیند ببینید کلید ها و قفل ها برای بچه…