اهمیت بازی در یادگیری و رشد کودکان یادگیری از طریق بازی یکی از مهمترین راههای یادگیری و رشد کودکان است. بازی فعالیتی است که در آن کودکان توانایی چشمگیر خود را در اکتشاف ، تخیل و تصمیم گیری نشان می دهند. در حالی که بازی…