آموزش صبر به کودکان  سعی کنید تفاوت بین “اکنون” در مقابل “به زودی” را برای یک کودک نوپا بی صبر توضیح دهید. در این سن ، درک مفهوم انتظار و دلیل حتی ضروری برای کودکان نوپا بسیار دشوار است. بعضی از بچه ها به طور…