ویژگی های مهدکودک خوب 🌺محیط مناسب، لازمه یک مهد خوب  اولین خصوصیت یک مهدخوب، محیط مناسب و آماده سازی شده برای کودکان است. اتاق های یک مهد مناسب باید نورگیر بوده و از فضای کافی برای نگهداری بچه ها برخوردار باشدو علاوه برآن تاییدهای لازم…