آموزش کارآفرینی

چگونه می توانید این مهارتهای کارآفرینی را به فرزندان خود بیاموزید و

چگونه به آنها سود می بخشد؟

با نه روش زیر برای یادگیری کارآفرینی به کودکان خود شروع کنید.

 

۶-“مشکلات آموختن” را در ناملایمات پیدا کنید.