کارگاه مادرو کودک

کارگاه مادرو کودک فسقلی ها

 

بخشی از فعالیتهای هر جلسه شامل بازی موسیقی است .

که این امر در راستای تقویت حواس شنیداری کودکان است

کهزمینه ساز تقویت دقت و تمرکز و خلاقیت در کودکانمان است .

 

خانه خلاقیت غرب تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

۴۴۰۰۰۵۴۲

۴۴۰۲۰۸۹۴

http://t.me://fatemeh_ahmadi1987