کارگاه مادرو کودک

کارگاه مادرو کودک فسقلی ها
کارگاه مادر و کودک

 

بخشی از فعالیتهای هر جلسه شامل بازی موسیقی است .

که این امر در راستای تقویت حواس شنیداری کودکان است

کهزمینه ساز تقویت دقت و تمرکز و خلاقیت در کودکانمان است .

 

خانه خلاقیت صادقیه

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

۴۴۰۲۰۸۹۴