کارگاه مادروکودک (۲)

ضرورت کارگاه مادروکودک

 

۱۵-کنار آمدن با استرس و ناامیدی روزانه

کارگاه های مادروکودک به شرکت کنندگان کمک می کند تا علل استرس را در زندگی روزمره خود

و روش های مثبت برای کنار آمدن با ناامیدی را شناسایی کنند. استراتژی هایی را برای کمک به

کودکان در مقابله با استرس توسعه می دهد و شرکت کنندگان در شناسایی پاسخ به موقعیتهای

استرس زا کمک می کند.

 

۱۶-مقابله با بحران و تروما

کارگاه های مادروکودک بحران و آسیب را تعریف می کند. درباره چگونگی واکنش والدین به بحران و

چگونگی کمک به فرزندانشان در کنار آمدن با بحران و آسیب ها بحث می کند.

 

۱۷- پیشگیری و مدیریت رفتار مسئله

در کارگاه مادروکودک استراتژی هایی را شناسایی می کنید که رفتار مسئله را به حداقل می رسانید

و تکنیک های آموزش رفتار مسئولانه را نشان می دهد. مهارت ها و معیارهای تنظیم و اجرای قوانین را

بررسی می کند. اطلاعاتی در مورد کیفیت اساسی قوانین خوب و مهارتهای مدیریت رفتار فراهم می کند.

 

۱۸-نظم مثبت

در کارگاه های مادروکودک مواردی را که باعث ایجاد انگیزه در رفتارهای کودکان می شوند ، منفی و مثبت

بررسی می کنند. راهکارهایی را برای تشویق رفتارهای سالم و مناسب در کودکان و همچنین راهکارهایی

که کودکان را به ایجاد نظم و انضباط تشویق می کند ، شناسایی می کنند.

کارگاه مادروکودک

۱۹-آموزش جنسی در خانه آغاز می شود

کارگاه های مادروکودک چندین راهکار برای صحبت با کودکان خردسال در مورد رشد جنسی و بیان جنسیت 

بررسی می کنند. اطلاعات و پیشنهاداتی را برای تهیه یک برنامه آموزش جنسی ارائه می دهد. نقش خانه

محیط آموزشی را در آموزش جنسی بررسی می کند.

 

۲۰-رقابت خواهر و برادر

در کارگاه مادروکودک برخی از دلایل رقابت خواهر و برادر را بررسی می شود و راه هایی را برای والدین برای

کمک به کودکان در حل تعارضات بررسی می کنند. برخی از پاداش های مثبت خواهر و برادر بودن رامشخص

می کنند.

 

۲۱-تعادل بین کار و زندگی خانوادگی

درباره چالش هایی که والدین شاغل ممکن است در “انجام همه کارها” داشته باشنددر کارگاه های

مادروکودک بحث می کنند. والدین استراتژی هایی را برای مدیریت زندگی شغلی و زندگی خود و استرس

همراه با این عمل متعادل کننده تدوین می کنند.

 

۲۲-تبلیغ راه حل های غیر خشونت آمیز

در کارگاه های مادروکودک نقش حیاتی والدین را در عدم انتظار خشونت آمیز برای رفتار و همچنین بسیاری

از تأثیرات خشونت در زندگی کودک بررسی می کنند. به والدین کمک می کند تا تأثیر خشونت را به حداقل

برسانند و فعالیت های بدون خشونت را ارتقا دهند.

 

۲۳-مهارت های ارتباطی برای پدران

در کارگاه والدوکودک نقش حیاتی پدر را در یک رابطه سالم با فرزند خود بررسی می کنند. اهمیت ارتباط ،

اعتماد و پیوند بین پدر و فرزند را کاوش می کنند. پدران همچنین روش هایی را برای برقراری ارتباط موثر یاد

می گیرند.

 

۲۴-استفاده عاقلانه از تلویزیون

کارگاه های مادروکودک  در درک پیام های مختلفی تلویزیون به کودکان می دهد و نحوه به حداقل رساندن 

پیام های منفی و به حداکثر رساندن پیام های مثبت ، به شرکت کنندگان کمک می کنند. همچنین گزینه

های جایگزین تلویزیون را بررسی می کنند.

 

۲۵-توسعه مغز و سبک های یادگیری

والدین با رشد و نمو مغز آشنا می شوند. سبک های یادگیری را شناسایی و کاوش می کند ، و کشف

میکند که چگونه می توانند تجربیات یادگیری تحریک آمیز را برای کودکان خود ایجاد کنند.

 

#کارگاه_مادر_و_کودک

#کارگاه_کودک

#خانه_خلاقیت

#کارگاه_خلاقیت

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#غرب_تهران

#آموزش_آنلاین

#مهارتهای_زندگی

#مونته_سوری

#کودکان_خلاق

#بازی