اشرفی اصفهانی شمال به جنوب؛بعد از درمانگاه شهرداری

نرسیده به فلکه دوم صادقیه خیابان شهبازبور ۴/۱