به کودک فرصت دهید تنهایی لباس پوشیدن را بیاموزد.
ابتدا از پوشیدن جوراب, کفش, شلوار.و بلوز شروع کنید و به تدریج دکمه بستن و بالاکشیدن زیپ و بستن بند کفش را به کودک بیاموزید