کارگاه مادرو کودک بازی مهارتی حرکتی

تقویت مهارت دست ورزی یکی از مهارتهای اساسی در آینده کودک محسوب میشود

و نقش بسیاری در مهارت نوشتاری کودک دارد.

 

خانه خلاقیت غرب تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام

خانه خلاقیت غرب تهران

http://t.me/fatemeh_ahmadi1987