كارگاه مادروكودك بازي مهارتي حركتي

😃😃

📅شنبه ها

ويژه گروه سني:

١٢تا ١٨ ماه 😃

١/٥ تا ٢/٥ سال😃

٢/٥تا٣/٥سال😃

مربي: زينب تيموري

اهداف كارگاه👇👇

⭕️ تجربه مكانى شاد و امن به عنوان اولين محيط اجتماعى كودك
⭕️ تقويت مهارت هاى حركتى و تعادلى كودك
⭕️ تقويت مهارت هاى دست ورزى و تمركز بر تقويت عضلات ريز و درشت دست و انگشتان
⭕️ تقويت قدرت لامسه از طريق كار با مواد مختلف
⭕️ تقويت مهارتهاي پنج گانه

⭕️تقويت مهارتهاي ارتباطي و تعامل بيشتر با همسالان

جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام 👇👇

٤٤٠٠٠٥٤٣☎️

٤٤٠٢٠٨٩٤☎️

http://t.me/Fatemeh_ahmadi1987