كلاسهاي پرهيجان  قصه و نمايش خلاق 🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭.

#مادرو كودك

٢/٥-٣/٥سال👶👧

#بدون والد 

٣/٥_٦سال👦🧒

👩‍🎓:#فاطمه خدابنده لو :

مجري و بازيگر تئاتر و تلويزيون 

جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام 👇👇

. 44000542☎️ 

http://t.me/fatemeh_ahmadi1987