آب بازی

 

 

آب بازی
آب بازی

 

آب بازی
play

 

 

آب بازی
play

 

اب بازی
play

 

 

 اب بازی
play

 

آب بازی علاوه بر تقویت مهارتهای جرات ورزی ، دست ورزی ،اعتمادبنفس ، دوست یابی،

سبب بروز خلاقیت و تخلیه هیجانات در کودکان می شود .

علاوه برآن در گرمای تابستان به شدت می چسبد و سبب تعدیل دمای بدن

کودکانمان است . 

 

خانه_خلاقیت

غرب_تهران

کارگاه_مادروکودک