اگر می خواهید کودک عزیز شما

در اینده ترس از اظطراب جدایی نداشته باشد 

کودک دلبندتان را به ما بسپارید تا در اینده فردی 

مستقل در اجتماع باشد

برگزاری کلاسهای مادر و کودک

در مرکز خلاقیت ذهن روشن