كارگاه هوش بازي حركت تمركز 😃

#مادروكودك👩‍👧‍👦

٢-٣سال 

#بدون والد👶👧

٣-٥سال 📅

شنبه ها

⛔️ظرفيت محدود 

جهت ثبت نام و اطلاعات بيشتر👇👇

http://t.me/Fatemeh_ahmadi1987

44000542☎️

44020894☎️