كارگاه مادرو كودك بازي موسيقي 🎺🥁🎷

روزهاي چهارشنبه

✅گروه سني:

١/٥-٢/٥سال

٢/٥-٣/٥سال

⏰١٤:٣٠-١٥:٣٠

⏰١٧-١٨

⏰١٨-١٩

مربي: مرجان علي

اهداف:

✅تقويت مهارتهاي اجتماعي

✅تقويت مهارتهاي شنيداري

✅تقويت مهارتهاي حركتي درشت

✅تقويت قدرت حل مسأله در كودكان

.

.

جهت كسب اطلاعات بيشتر👇👇

http://t.me/Fatemeh_ahmadi1987

44000542☎️

44020894☎️