کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک من قوی

کارگاه مادروکودک من قوی در راستای تقویت مهارتهای رفتاری کودکان اجرا می شود .

مهمترین عامل در راستای ارتباط گیری کودکانمان تقویت مهارتهای رفتاری و شناخت احساساتشان است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر :
 ۴۴۰۰۰۵۴۲
۴۴۰۲۰۸۹۴