کارگاه قصه و نمایش خلاق 

قصه و نمایش خلاق
قصه و نمایش خلاق

اهداف کارگاه قصه و نمایش خلاق :

زمینه سازی بروز خلاقیت و ایده پردازی

تقویت جرآت ورزی و اعتمادبنفس

تقویت مهارت های کلامی

تقویت مهارت های حرکتی

 

قصه و نمایش خلاق
قصه و نمایش خلاق

 

قصه و نمایش خلاق
قصه و نمایش خلاق
قصه و نمایش خلاق
قصه و نمایش خلاق

خانه خلاقیت غرب تهران

کارگاه مادرو کودک

کارگاه بدون والد

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

۴۴۰۲۰۸۹۴

۴۴۰۰۰۵۴۲

http://t.me://fatemeh_ahmadi1987